dla samorządów

Samorząd przyjazny ekonomii społecznej

Relacje między samorządem a sektorem ekonomii społecznej nie muszą ograniczać się do wspierania zadań publicznych czy relacji klient-dostawca usług i towarów. Każdy samorząd dokonuje zakupu towarów czy usług niezbędnych do funkcjonowania jego jednostek administracyjnych, związanych z inwestycjami i usługami użyteczności publicznej.

Samorząd może dokonać wyboru, w jaki sposób wyłonić kontrahenta.

  • Pierwszy sposób (najczęściej wybierany z uwagi na bezpieczeństwo formalne) to stosowanie wyłącznie kryterium ceny. Ten sposób jest najbardziej atrakcyjny z punktu widzenia urzędnika przygotowującego dokumentację.
  • Drugi sposób stosowany w samorządach odpowiedzialnych społecznie to stosowanie klauzul społecznych. Taka droga postępowania pozwala na wybór oferentów, którzy przy okazji realizacji zamówienia zagwarantują realizacje celów społecznych

Odpowiedzialne zakupy to również kwestia zrównoważonego rozwoju – wspieranie lokalnych wytwórców przekłada się na stabilny rozwój lokalnej społeczności. Ważne, aby wszystkie klauzule były przejrzyste i nie dyskryminowały oferentów.  A mądrze wykorzystywane są bardzo skutecznym narzędziem realizacji polityki społecznej.

Dlaczego opłaca się kupno usługi czy towaru u lokalnego podmiotu ekonomii społecznej, skoro czasem kosztuje więcej?
Podmioty ekonomii społecznej bardzo często powstały po to, aby dać zatrudnienie osobom, które nie radzą sobie na otwartym rynku pracy, ponieważ borykają się z różnymi problemami. Wydajność takich pracowników może być niższa niż w podmiotach komercyjnych, a to może przełożyć się na wyższą cenę towaru.
Jest to pozorny koszt, ponieważ zatrudnienie tychże osób pozwala na zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną, czy reintegrację zawodową tychże osób. Dodatkowo podmioty ekonomii społecznej w swoich wyborach często kierują się zasadami, które mogą wpłynąć na koszt ich oferty – np. opierają produkcję na produktach naturalnych, kupowanych od lokalnych wytwórców. Ponadto często zyski, wypracowane przez podmioty ekonomii społecznej służą lokalnej społeczności. Dzięki wypracowanym przychodom, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie i inne podmioty inwestują w prowadzone przez siebie świetlice, przedszkola, warsztaty czy placówki rehabilitacyjne, z których korzysta lokalna społeczność. W sumie kupno towaru czy usługi u lokalnego podmiotu ekonomii społecznej może kosztować więcej niż w podmiotach komercyjnych, ale nie jest to regułą.

I na koniec...
Korzystając z usług podmiotów ekonomii społecznej samorząd buduje swój wizerunek jako odpowiedzialnego konsumenta, dbającego o lokalną społeczność,
co może przełożyć się na większą akceptację jego działań przez społeczeństwo.   
 

Co możemy zrobić dla Państwa?

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu pomoc w następujących obszarach:

  1.  Kompleksową pomoc w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, w tym spółdzielni osób prawnych, klubów i centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej). W ramach usługi oferujemy analizę potrzeb, usługę szkoleniową i doradczą, przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do funkcjonowania w podmiocie, pomoc w tworzeniu dokumentów, pomoc w opracowaniu biznesplanu.
  2. Konsultacje zamówień publicznych pod kątem stosowania klauzul społecznych. W ramach usługi oferujemy analizę zapisów kryteriów i przede wszystkim możliwości zastosowania klauzul społecznych w danej dokumentacji związanej z zamówieniem, szkolenia dla kadry odpowiedzialnej za tworzenie SIWZ w kontekście zamówień objętych klauzulą społeczną.

Dlaczego warto?

Ekonomia społeczna (nazywana również przedsiębiorczością społeczną bądź gospodarką społeczną) to sektor gospodarki, który rozwija się prężnie w kilku ostatnich latach. Pomimo wielu akcji promujących tę ideę, nie wszyscy wiedzą, czym ona dokładnie jest. Przykłady ze świata, ale coraz częściej również z Polski, pokazują, że działania podmiotów ekonomii społecznej mogą w istotny sposób wspierać samorząd w realizajcji powierzonych mu zadań.

Przyjęty przez Rząd Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przewiduje stworzenie w skali kraju 35 tysięcy miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Część tych miejsc pracy może zostać stworzona przy pomocy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego ale niezbędna jest pomoc w początkowym ich utrzymaniu. Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej daje szansę rozwoju każdej z gmin i przede wszystkim zapewnienia rzetelnej realizacji usług użyteczności publicznej.

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu.

Czy wiesz, że...

...obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dodatkowo, będąc członkiem Klastra Przedsiębiorstw Społecznych uzyskujesz dostęp do
naszych produktów i usług w specjalnych cenach.