Przystąp do klastra

Jakie korzyści może mieć Państwa organizaja z uczestnictwa w Klastrze?

Klaster to przede wszystkim forma współpracy między podmiotami działającymi na rynku. Jego zadaniem ma być przede wszystkim wykorzystanie w jak największym stopniu silnych stron zrzeszonych przedsiębiorstw, aby przeciwdziałać ich słabym stronom. Współpraca w ramach klastra może przybierać następujące formy:
 

 

Jakie obowiązki ma Państwa organizacja z tytułu uczestnictwa w Klastrze?

Członkowie Klastra Przedsiębiorstw społecznych zobowiązani są do przestrzegania zapisów umowy konsorcjum oraz uczestniczeniu w Zgromadzeniu Członków przynajmniej raz w roku. Członkostwo w klastrze nie podlega opłacie, natomiast przedsiębiorstwa ponoszą koszty związane z utrzymaniem portalu sprzedażowego oraz dystrybucji informacji dotyczących zamówień publicznych.

 

Jak wygląda pocedura przyjęcia do Klastra?

Członkiem mogą zostać spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne lub podmioty ekonomii społecznej, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a)    Posiadają siedzibę na Dolnym Śląsku.
b)    Prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, działają na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
c)    Prowadzą działalność zgodną z celami Klastra.

O przyjęciu kandydata do Klastra decyduje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji w terminie 30 dni od jej złożenia.
W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Klastra przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Zgromadzenia Członków. Decyzja Zgromadzenia Członków rozpatrywana jest w terminie 3 miesięcy jest ostateczna. W przypadku decyzji o przyjęciu kandydata w poczet Klastra zobowiązany jest on do pisemnej akceptacji umowy Klastra. W przypadku przyjęcia nowego Członka w poczet Klastra umowa zawarta przez Członków Założycieli nie podlega aneksowaniu. Członek, który przystępuje do Klastra ponosi koszty związane z aktualizacją serwisu internetowego. Kandydat staje się Członkiem w momencie wpisania do rejestru Członków, nie później niż w terminie 7 dni od dnia decyzji Zarządu lub Zgromadzenia Członków .

Wypełnij dokumenty:

Wypełnione dokumenty wyślij na adres Koordynatora Klastra: Fundacja "Merkury", ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych.

 

Czy wiesz, że...

...obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dodatkowo, będąc członkiem Klastra Przedsiębiorstw Społecznych uzyskujesz dostęp do
naszych produktów i usług w specjalnych cenach.